జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 3 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Therapists' Self-Efficacy for CBT Dissemination: is Supervision the Key?

Allison Wilkerson and Monica Ramirez Basco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Pain and Psychotherapy, in the Light of Evidence of Psychological Treatment Methods of Chronic Pain Based on Evidence

Noemi Csaszar, Petra Bagdi, Daniel Peter Stoll and Henrik Szoke

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of a DBT Informed Partial Hospital Program on: Depression,Anxiety, Hopelessness, and Degree of Suffering

John E. Lothes, Kirk D. Mochrie and Jane St. John

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Evolution of Islamic Spiritual Care and Counseling in Ontario in the Context of the College of Registered Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario

Nazila Isgandarova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Breathing Focused Mind-Body Approach for Treatment of Posttraumatic Stress Disorder among Children and Adolescents: A Systematic Review

Eriko Kobayashi-Suzuki, Yoshiyuki Tachibana, Makiko Okuyama and Takashi Igarashi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Metacognitive Strategy Training on Social Skills and Problem - Solving Performance

Harandi V, Eslami Sharbabaki H, Ahmadi Deh M and Darehkordi A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top