ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 5 (2020)

సమీక్షా వ్యాసం

Physiotherapy Guideline for Children with Supracondylar Fracture of Humerus for Hospital Setting of Low-Income Countries: Clinical Commentary

Moges Gashaw, Melisew Mekie Yitayal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effectiveness of Quadriceps Exercise, Home-Based Exercise Program and Home-Based Exercise Program in Combination with Physical Modalities for Treatment in Osteoarthritis Knee: A Randomized Control Study

Sangarun Dungkong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నిపుణుల సమీక్ష

Lower Limb Injuries in Sport

Antonio Maestro Fernández, Iván Pipa Muñiz, Nicolás Rodríguez García, Guillermo Gutiérrez, Enrique Sanchez-Muñoz, Carmen Toyos Munarriz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Nurses Beliefs, Attitudes, and Perception Related to Work in Inpatient Stroke Rehabilitation Unit, a qualitative Study

Ahmad Mohammad Abedalla Hajaj

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness of Core Stability Exercises with and without Physioball on Chronic Low Back Ache in Young Females: A Quasi-Experimental Study

Khalid Aziz, Ghousia Shahid, Abida Arif, Muhammad Faisal Fahim , Rabia Khan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Axonal Motor Neuropathy in Rheumatoid Vasculitis: A Case Report

Naglaa Hussein, Victor Nkwopara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Ultrasound Guided Pulsed Radiofrequency Ablation and Bupivacaine Block of Suprascapular Nerve in Reduction of Pain and Disability in Hemiplegic Shoulder Pain: A Randomized Controlled Study

Chandrakant Pilania, Longjam Nilachandra Singh, Margaret Chabungbam, Moirangthem Janet, Sreejith C, Tasso Opo, Monica Moirangthem, Akoijam Joy Singh*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top