ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Joints Weight Bearing Exercises Combine with Range of Motion Exercises on Affected Limbs in Patents with Stroke

Sidra Manzoor, Farjad Afzal, Gulraiz, Qurratulain, Mubashra Khalid, Salik Nadeem and Asima Irshad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Histological Difference by Cell Implantation of Spinal Cord Region from Infarction Surgery

Tae Hoon Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Electromyography and A Review of the Literature Provide Insights into the Role of Sacral Perineural Cysts in Unexplained Chronic Pelvic, Perineal and Leg Pain Syndromes

Hulens Mieke, Bruyninckx Frans, Somers Alix, Stalmans Ingeborg, Peersman Benjamin, Vansant Greet, Ricky Rasschaert, De Mulder Peter and Dankaerts Wim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

New Orofacial Physiotherapy of Dysphagia after Stroke

Petr Konecny, Milan Elfmark, Petra Bastlova and Petra Gaul-Alacova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Metrics for Performance Evaluation of Patient Exercises during Physical Therapy

Aleksandar Vakanski, Jake M. Ferguson and Stephen Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Functional Independence Measure (FIM) Gain between Groups with Extreme Differences in FIM Score at Admission

Makoto Tokunaga, Toshio Higashi, Rieko Inoue, Tomoaki Ohkubo and Susumu Watanabe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Mechanism of Mitochondrial Dysfunction during Chronic Fatigue

Rekik A Muluye and Yuhong Bian

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Effects of Aquatic Pole Walking on the Reduction of Spastic Hypertonia in a Patient with Hemiplegia: A Case Study

Hiroki Obata, Tetsuya Ogawa, Motonori Hoshino, Chiho Fukusaki, Yohei Masugi, Hirofumi Kobayashi, Hideo Yano and Kimitaka Nakazawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top