ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

Mechanism of Mitochondrial Dysfunction during Chronic Fatigue

Rekik A Muluye and Yuhong Bian

A clinically defined condition characterized by persistent, severe, disabling fatigue lasting more than six months that is not reversed by sleep is regarded as chronic fatigue (CF). Fatigue is a complex phenomenon determined by several factors, including psychological health but at the biochemical level fatigue is related to the metabolic energy available to tissues and cells, mainly through mitochondrial respiration. Fatigue is the most common symptom of poorly functioning mitochondria. therefore dysfunction of these organelles may be the cause of the fatigue seen in CF. There is a great progress in the molecular understanding of mitochondrial disorder but the relation of mitochondrial dysfunction with CF and the underlying mechanism is not identified well in addition treatment of fatigue is still inadequate. In this review we try to summarize the relation between CF with mitochondrial dysfunction and determine the underline mechanism.

Top