ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2016)

సమీక్షా వ్యాసం

On Question of Feasibility of Community Based Rehabilitation (CBR) for the Disabled in India: A Trend Away from the Normative Plinth

Tarit Kumar Datta and Dipanwita Ghosh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Motor Irradiation According to the Concept of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: Measurement Tools and Future Prospects

Monara Nunes, Diandra Martins e Silva, Rayele Moreira, Fernanda Sousa, Lysnara Lial, Kaline Rocha, Fernando Silva-Junior, Marco Orsini, Gildário Dias, Silmar Teixeira and Victor Hugo Bastos

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Peripheral and Spinal Mechanisms of Pain and Dry Needling Mediated Analgesia: A Clinical Resource Guide for Health Care Professionals

Raymond Butts, James Dunning, Thomas Perreault, Firas Mourad and Matthew Grubb

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top