ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Information Processing and Postural Stability in Collegiate Division I NCAA Athletes: Does Concussion History Matter?

Kelsey M Evans, Caroline J Ketcham, Stephen Folger, Srikant Vallabhajosula and Eric E Hall

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Responsiveness of the Canadian Occupational Performance Measure for Adults with ABI

Douglas Simmons C

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Systematic Review of Cerebral Palsy Registries/Surveillance Groups: Relationships between Registry Characteristics and Knowledge Dissemination

Donna S Hurley, Theresa Sukal-Moulton, Deborah Gaebler-Spira, Kristin J Krosschell, Larissa Pavone, Akmer Mutlu, Julius PA Dewald and Michael E Msall

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Upper Extremity Orthoses Use in Amyotrophic Lateral Sclerosis/Motor Neuron Disease: A Systematic Review

Cynthia Clare Ivy, Susan M Smith and Miranda M Materi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Early Physical Rehabilitation after Continuous Flow Left Ventricular Assist Device Implantation: Suggested Protocol and a Pilot Study

Yair Blumberg, Adi Kravits, Dina Dinkin, Arie Neimark, Miriam Abu-Hatzira, Rina Shtein, Vicky Yaari, Tal Hasin, Daniel Murninkas, Benjamin Medalion, Ran Kornowsky, Avraham Pinchas and Tuvia Ben Gal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness of Non-Pain-Contingent Spine Rehabilitation in Females with Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial

Lolwah Ahmad Al-Rashed and Einas Sulaiman Al-Eisa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acupuncture versus Homeopathy as a Complementary Therapy in Patients with Knee Osteoarthritis

Soha E Ibrahim, Abeer K el Zohiery, Sameh A Mobasher, Amina Badr Eldin, Mouchira A Mohamed and Aziza A Abdalla

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top