ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Training Program wearing Balance Shoes to Reduce Knee and Lower Extremity Injuries in Junior Athletes: A Randomized Controlled Trial

Satoshi Kubota, Shinji Sugino, Yuki Akiyama, Momoko Tanaka, Yusuke Takefuji, Kazuya Ito, Takumi Kobayashi, Yumi No and Kazuyoshi Gamada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Thoracolumbar Injury Severity Scoring Systems: A Review and Rationale for a New System Based on the AOSpine Thoracolumbar Injury Classification System

Robyn Rubenstein, John D Koerner, David Oh, Chris Kepler, Frank Kandziora, Rajasekaran Shanmuganathan, Marcel Dvorak, Bizhan Aarabi, Luiz Vialle, Cumhur Oner and Alexander R Vaccaro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Upper Limb Training with Dynamic Arm Support in Boys with Duchenne Muscular Dystrophy: A Feasibility Study

Merel Jansen, Jan Burgers, Michiel Jannink, Nens van Alfen and Imelda JM de Groot

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Link between Musculoskeletal Pain, Lifestyle Behaviors, Exercise Self-Efficacy, and Quality of Life in Overweight and Obese Individuals

Pouran D Faghri, Winnie SY Chin and Tania B Huedo-Medina

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness of Myofascial Release on Spasticity and Lower Extremity Function in Diplegic Cerebral Palsy: Randomized Controlled Trial

Chandan Kumar and Snehashri N Vaidya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Musculoskeletal Injuries in Dance: A Systematic Review

Allen N, Ribbans WJ, Nevill AM and Wyon MA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Total Hip Replacement Improves Aerobic Capacity in Osteoarthritis Patients: A Prospective Experimental Study

Unyo C, Caceres E, Salazar J, Gich I and Coll R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Beginning of a New Life Following Traumatic Spinal Cord Injury- Patient’s Experiences One Month Post-Discharge

Bodil Bjørnshave Noe, Merete Bjerrum and Sanne Ange

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top