ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 4 (2014)

Research

Quality and Quantity of Rehabilitation Exercises Delivered By A 3-D Motion Controlled Camera: A Pilot Study

Ravi Komatireddy, Anang Chokshi, Jeanna Basnett, Michael Casale, Daniel Goble and Tiffany Shubert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Standardizing the Protocols of Constraint Induced Movement Therapy in Patients within 4 Months Post-stroke: A Pilot Randomized Controlled trial

Auwal Abdullahi and Sale Shehu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Exercise Intensities in MS - Comparison between the Physiological Threshold Values of a Cardiopulmonary Exercise Test and the Estimated Values by Training Formulas

Jens Bansi and Stefan Riedel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Influencing the Zarit Burden Interview in a Japanese Community: Activities of Daily Living and Depressive State

Shigeru Sonoda, Yasuhiko Shirayama, Rie Sakamoto, Shota Nagai and Shinobu Sakurai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cardiorespiratory Stress is not Achieved During Routine Physiotherapy in Chronic Stroke

Janaine Cunha Polese, Aline Alvim Scianni, Suzanne Kuys, Louise Ada and Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Supervised Exercise Training on Symptoms of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy

Karen Y Wonders

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Considerations for Exercise and Sport Participation in Children with Disabilities

Talia Collier

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Yoga Versus Static Stretching for Increasing Hip and Shoulder Range of Motion

Melayna Sager and Sylvain Grenier

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Does Neuromuscular Electrical Stimulation Improve Muscular Strength Gains of the Vastus Medialis Muscle

Alicia Canning and Sylvain Grenier

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Qigong on Quality of Life, Fatigue, Stress, Neuropathy, and Sexual Function in Women with Metastatic Breast Cancer: A Feasibility Study

Oh B, Butow P, Boyle F, Beale P, Costa DSJ, Pavlakis N, Bell D, Davis E, Choi SM, Lee MS, Rosenthal D and Clark S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Exercise for Adults Living with Human Immunodeficiency Virus Infection in the Era of Highly Active Antiretroviral Therapy

Alexis Ortiz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Comparison of EMG Signals from Surface and Fine-Wire Electrodes During Shoulder Abduction

Bala S Rajaratnam, James CH Goh and V Prem Kumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship between Spasticity and Lower Extremity Strength with Functional Mobility Following Chronic Stroke

Maryam Fayazi, Shohreh Noorizadeh Dehkordi, Mehdi Dadgoo and Masoud Salehi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top