ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2014)

కేసు నివేదిక

Detecting Small and Large Fluctuations in Language and Cognitive Performance: A Longitudinal Rehabilitation Case Study

Swathi Kiran

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Integrated Outpatient Training Program for Patients with Pulmonary Hypertension - the Munich Pilot Project

Ihle F, Weise S, Waelde A, Meis T, Kneidinger N, Schild C, Zimmermann G, Behr J and Neurohr C

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Improvement of Motor, Sensory, and Functional Status of Post-Guillain-Barre Syndrome with the Use of 4-Aminopyridine

Jay M. Meythaler and Robert C. Brunner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Understanding Spatial and Temporal Gait Asymmetries in Individuals Post Stroke

Selena Lauziere, Martina Betschart, Rachid Aissaoui and Sylvie Nadeau

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Tele-rehabilitation to Promote Exercise in Veterans Post-Stroke: An Observational Pilot Study

Kristine K Miller, Neale R Chumbler, Katherine Carlson and Virginia Daggett

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of Electrophysiologic Evaluation in Dysphagia Diagnosis in Acute Stroke Patients

Ece Unlu, Canan Koker, Ebru Karaca Umay, Bilge Gonenli Kocer, Selcuk Comoglu and Ozgur Karaahmet

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Management of Chemotherapy Induced Dysgeusia: An Important Step Towards Nutritional Rehabilitation

Ashita Ritesh Kalaskar and Ritesh Kalaskar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship of Balance and Mobility Status to Quality of Life in Patients with Primary Brain Tumors: A Pilot Study

Jeffrey Krug and N. Scott Litofsky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cancer Survivor Rehabilitation Program: Preliminary Results

Burnham T, Peters J, Conner H, Kemble K and Acquisto LD

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Physical Activities and Distress among Participants of a Cancer Wellness Centre: A Community-Based Pilot Study

Mara L Leimanis and Tanya R Fitzpatrick

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Near-Infrared Spectroscopy and Motor Lateralization after Stroke: A Case Series Study

Kotaro Takeda, Yukihiro Gomi and Hiroyuki Kato

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top