ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 2 (2022)

కేసు నివేదిక

Exercise Induced Spread of Neurotoxin Following Chemodenervation of Neck Muscles: Report of Four Cases

Ib R. Odderson*, James J. Ying

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Decoding Oxidative Stress and Anti-oxidative Parameters in Patients with Spinal Cord Injury

Jan Fedacko, Ammar Mehdi Raza, Najah R Hadi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Chronic Muscle Spasm Induced Chronic Pain Treated with the CMECD® Procedure

Roger H Coletti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

Hyperbaric Oxygen Therapy for COVID-19 Patients: A Prospective, Randomized Controlled Trial

Amir Hadanny, Finci Shachar, Catalogna Merav, Abu Hamed Ramzia, Calanit Korin, Gabriella Levi, Katya Adler-Vallach, Tarasula Natalya, Mahagna Hamad, Wang Zemer, Lang Erez, Zemel Yonatan, Bechor Yair, Rahimi-Levene Naomi, Shapira Yonatan, Gorelik Oleg, Tzur Irma, Ilgiyaev Eduard, Mizrachi Avi, Shiloach Eli, Maor Yasmin, Lev-Zion Korach Osnat, Efrati Shai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top