ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 5 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Curvilinear Relationship Between Age and Post-Stroke Fatigue among Patients in the Acute Phase following First-Ever Stroke

Anners Lerdal, Caryl L Gay and Kathryn A Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development and Psychometric Properties of A Screening Tool for Assessing Developmental Coordination Disorder in Adults

Clark CJ, Thomas S, Khattab AD and Carr EC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Regulation of Pain in Fibromyalgia by Selective Serotonin and Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibition

Charles J Malemud

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Symptoms at 2 Months after Mild TBI: are they Related to Brain Injury? The Results of a Cluster Analysis

Torgeir Hellstrom, Eirik Vikane, Jan Sture Skouen, Erik Bautz-Holter, Aasmund Roe and Cecilie Roe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Attitudes of Nurses Toward Children With Disabilities: The Attitudes of Nursing Students Toward Children With Disabilities: An Experimental Design

Kathleen Cervasio and Kimberley Fatata-Hall

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Physical Therapy and Rehabilitation after Rotator Cuff Repair: A Review of Current Concepts

Austin Vo, Hanbing Zhou, Guillaume Dumont, Simon Fogerty, Claudio Rosso and Xinning Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top