జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7013

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2014)

సమీక్షా వ్యాసం

Gene Therapy in Rodents Models of Traumatic Peripheral Nerve Injury

Julia Teixeira Oliveira, Fatima Rosalina Pereira Lopes, Fernanda Martins de Almeida and Ana Maria Blanco Martinez

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Optimization of Dose to Patient in Diagnostic Radiology Using Monte Carlo Method

Massoud E and Diab HM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Influence on Functional Recovery of Mononuclear Cell Transplantation in Rotator Cuff Repair: A Preliminary Report

Cintia Helena Ritzel, Joao L Ellera Gomes, Marco Vaz and Lucia Silla

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cardiomyocyte-specific Estrogen Receptor Alpha Increases Angiogenesis,Lymphangiogenesis and Reduces Fibrosis in the Female Mouse Heart Post-Myocardial Infarction

Shokoufeh Mahmoodzadeh, Joachim Leber, Xiang Zhang, Frédéric Jaisser, Smail Messaoudi, Ingo Morano, Priscilla A Furth, Elke Dworatzek and Vera Regitz- Zagrosek

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sphingosine-1-Phosphate may Decrease the Cytotoxic Effect of Doxorubicin on Human Granulosa Cells

Orli Turgeman, Ilan Calderon, Martha Dirnfeld, Mada Hashem and Zeev Blumenfeld

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

First Results on the Outcome of Gold-induced, Autologous-conditioned Serum (GOLDIC) in the Treatment of Different Lameness-associated Equine Diseases

Ulrich Schneider and Georg Veith

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top