జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7013

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 5 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

Lipid and Gene Interactions during Differentiation of Human Subcutaneous Adipose Tissue Stromal Vascular Cells

Anna Polus, Beata Kiec-Wilk, Urszula Czech, Anna Knapp, Urszula Cialowicz, Alexander Sigrüner, Tatiana Konovalova, Gerd Schmitz, Maciej Malecki and Aldona Dembinska-Kiec

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rat Pancreatic Stromal Cells (PSC) affect Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC) into Insulin-Producing Cells (IPCs) In vitro

Khoshchehreh R, Ebrahimi M, EslamiNejad MB, Aghdami N, Samani F and Baharvand H

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Oct-4 Silencing on Proliferation and Differentiation of Mouse Undifferentiated Type A Spermatogonial Cells

Alhad Ashok Ketkar and K.V.R. Reddy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Influence of Size and Exposure Duration of Gold Nanoparticles on Gold Nanoparticles Levels in Several Rat Organs In vivo

Mohamed Anwar K Abdel halim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Unifying Disease Mechanisms; Looking at Similarities and Differences

Antoine de Morrée

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top