ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

The Correlation between Left Ventricular Ejection Fraction and Peripheral Blood MCP-1 NT-Pro BNP in Patients with Acute Coronary Syndrome

Ma Chengtai, Jiang Yanxia, Chen Xingjun, Tian Xintao and Shi Lei

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Quick Model for the Induction of Metabolic Syndrome Markers in Rats

Barrios-Ramos JP, Garduno-Siciliano L, Loredo-Mendoza ML, Chamorro-Cevallos G, Jaramillo-Flores ME, Madrigal-Bujaidar E and Alvarez-Gonzalez I

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Disease-specific Severity Measures and Health-related Quality of Life in Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Hiromi Tomioka and Kimihide Tada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Cerebral Venous Thrombosis and Hyperthyroidism

Knudsen-Baas KM, Krakenes J, Thordarson HB, Sjo M and Waje-Andreassen U

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Parasitic Zoo of Fasciolopsis buski, Gastrodiscoides hominis, Giardia intestinalis and Entamoeba histolytica

Sunil HS, Prashanth Gandhi B, Balekuduru Avinash, Gayathri Devi and Sudhir U

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Ochrobactrum Anthropi Bacteraemia: Report of Six Cases and Review of the Literature

Alicia Hernandez-Torres, Joaquin Ruiz Gomez, Elisa Garcia-Vazquez and Joaquin Gomez-Gomez

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Nonocclusive Mesenteric Ischemia Resulting from Acute MyocardialInfarction of Left Main Trunk after the Recovery from Cardiac Arrest by Percutaneous Cardiopulmonary System: A Case Report

Nobuhiro Takeuchi, Yusuke Nomura, Tetsuo Maeda, Hidetoshi Tada and Masanori Takada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Influence of an Educational Manual “Code Status” Choice Among Hospitalized Patients

Gabriel M Aisenberg and John M Halphen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top