గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Microbiologic and Inflammatory Markers of Periodontitis are Different to those of Preterm Birth

Lumbreras Areta M, Gayet-Ageron A, Roux-Lombard P, Schrenzel J, Baehni P, Irion O and Martinez de Tejada B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Abdominal Scar Endometriosis and Hemothorax in a Nigerian Woman: A Case Report

Abayomi Ajayi, Victor Ajayi, Ifeoluwa Oyetunji, Oluwafunmilola Biobaku, Happiness Aikhuele and Bamgboye M Afolabi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Maternal Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-Like Episodes Syndrome and Neonatal Magnesium Toxicity: A Case Report

Bénédicte Le Tinier, Kuntheavy Ing Lorenzini, Arnaud Joal and Begoña Martinez De Tejada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

అభిప్రాయ వ్యాసం

Prevention of Adhesions in Gynecological Surgery: The 2016 Experts Recommendations on Adhesion Prophylaxis

De Wilde RL, Alvarez J, Brölmann H, Campo R, Cheong Y, Sardo ADS, Koninckx P, Lundorff P, Pawelczyk L, Roman H, Torres-de-la-Roche LA and Wallwiener M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top