గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 8 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Epidemiological Aspects and Foeto-Maternal Complications of Malaria at NDjamena Mother and Child Hospital (Chad)

Foumsou Lhagadang, Damthéou Sadjoli, Gabkika Bray Madoue, Hinfiéné Aimé and Mahamat Pierre

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Single Incision Laparoscopy and Vaginal Hysterectomy for the Approach of Endometrial Cancer in a Morbidly Obese Patient

Single Incision Laparoscopy and Vaginal Hysterectomy for the Approach of Endometrial Cancer in a Morbidly Obese Patient

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Primary Vaginal Melanoma Cytohistological Correlates and Literature Reviews

Anani Aila Mat Zin and Nur Syuhada Mohd Nafis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Clinical Implication of Atypical Glandular Cells; a Five Years Experience of a Single Institution in Portugal

Vânia Costa Ribeiro, Lúcia Correia , Sofia Aguilar, Tereza Paula and Jorge Borrego

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Knowledge, Attitude and Practices of Emergency Contraception among Female Students in Preparatory School of East Shoa, Adama, Ethiopia

Teka Girma, Eshetu Ejeta, Abebe Dechasa and Kemal Abdulkadir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical Efficacy of Levonorgestrel Releasing Intrauterine System for the Treatment of Adenomyosis in Perimenopausal Women

Jun-qi Ma, Chun-feng Guo and Ayshamgul Hasim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Proportion of Maternal Near Misses and Associated Factors in Referral Hospitals of Amhara Regional State, Northwest Ethiopia: Institution Based Cross Sectional Study

Mulugeta Dile, Tatek Abate and Tewodros Seyum

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top