గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 5 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Early Fetal Loss and Chlamydia Trachomatis Infection

Jozef Visnovsky, Kristina Biskupska-Bodova, Barbora Cabanova, Erik Kudela and Karol Dokus

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Hem-Avert® Perianal Stabilizer for the Prevention of Cesarean Delivery: A Cost-Effectiveness Analysis

Nicholas C Anderson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Ovarian Serous Borderline Tumor Identified in Endometrial Biopsy: A Case Report

Raul S Gonzalez, Benjamin K Chamberlain, Giovanna Giannico, Oluwole Fadare, Marta A Crispens, Dineo Khabele and Mohamed M Desouki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Fluctuation in the Heart Rate Variability Throughout Ovulation Induction Cycle: Is the Case Different in Polycystic Ovary Syndrome?

Ayla Uckuyu, Erzat Toprak, Ozgur Ciftci and Faika Ceylan Ciftci

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Contraception Adherence among East Harlem Adolescents

Camille A Clare and Candice Fraser

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Retrospective Review of Wound Complications Following Skin Closure by Either Percutaneous Metal Staples or Absorbable Subcuticular Staples in Patients Undergoing Cesarean Delivery

Latasha Steele, Cassandra Kuchta, Silvia Linares, Jonathan Faro and Michael Adler

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Comparison of Israeli Jewish Women with Genital Warts (Condilimata Acuminata) to Cervical Cancer Patients Regarding the Presence of Selected Risk Factors

Joseph Menczer, Erez Ben-Shem, Abraham Golan and Tally Levy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Apoptotic Index and Mib-1 Antibody Expression in Premalignant and Malignant Lesions of Uterine Cervix

Kanupriya Gupta, Kiran Alam, Veena Maheshwari, Roobina Khan and Rajyashri Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relaxant Effect of Cyppa In Vitro and Expression Analysis of SK3 Splice Variants in the Myometrium of Pregnant and Non-Pregnant Women

Rosenbaum ST, Svalo J, Larsen T, Joergensen J and Bouchelouche P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top