ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7548

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

The Care of Injured Patients Admitted to Mulago National Referral Hospital in Kampala, Uganda

Sudha Jayaraman, Jacqueline Mabweijano, Cephas Mijumbi, Matthew Stanich, Sarah Dobbins, Luke Wolfe, Michael Lipnick, Rochelle Dicker and Doruk Ozgediz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hidden Reason for Long QT

Mert Ilker Hayiroglu, Muhammed Keskin, Ahmet Ilker Tekkesin, Yasin Çakilli, Ahmet Okan Uzun, Ahmet Öz, Göksel Çinier, Berat Arikan Aydin, Hüseyin Kuplay and Ahmet Taha Alper

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of the Use of a Stabilizer and Different Height Settings on the Stability of the Dental Chair when Performing High-Quality Chest Compressions

Shinichi Ito, Noriko Karube, Jun Hirokawa, Saori Sako and Takeshi Yokoyama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Acute Pancreatitis

Angel Medina Andrade, Stephanie Serrano Collazos, Laura Medina Andrade, Grecia Ortiz, Alejandro Medina Andrade, Angeles Martinez, Brenda Ruiz, Eduardo Vidrio, Carla Hernandez, Cecilia López, Oscar Montes, Staphanny Woolf and Israel López

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Knowledge at an Academic Research Organization in Durham, NC

Monique L Anderson, Joshua Pathman, James Jollis, Eric D Peterson, Rosalia Blanco, Matthew Dupre, Elizabeth Fraulo, Angel Moore, Lisa Monk, Renato D Lopes, Leatrice Short and Christopher B Granger

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Value of D-dimer Test for Diagnosis of Cerebral Venous Thrombosis in Kuwait Neurological Center

Jasem Y Al-Hashel, Samar Farouk Ahmed, Doaa Youssry, Raed A Alroughani, Ismail I Ismail and Periasamy Vembu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical Features of Fungal Peritonitis with Candida Albicans Infection after Gastric and Duodenal Perforation

Junkun Zhan, Guoshun Shu, Lianwen Yuan, Jianping Zhu and Biao Xie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Laboratory Profile, Predictors of Severity and Factors Involved in Adverse Outcome in Pediatric Snake Envenomation in North Indian Tertiary Care Hospital: An Observational Study

Nivedita Sharma, Piyush Gautam, Sanjeev Choudhary, Vipin Roach and Ankush Kaushal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease as a Risk Factor for Acute Pancreatitis: A Case Control Study

Abhinav Agrawal, Manan Parikh and Sarfaraz Jasdanwala

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Blindness in Anti Vitamin K: Unusual Location: About a Case

Salmi A and Guerinik M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top