అనాటమీ & ఫిజియాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

అనాటమీ & ఫిజియాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0940

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 3 (2017)

కేసు నివేదిక

Anatomical and Functional Outcome: A Case of Idiopathic Polypoidal Choroidal Vasculopathy

Raman P and Ramli N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Study of Variant Posterior Cerebral Circulation and its Clinical Relevance

Sawant SP and Rizvi S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Study of Fascia and Space Anatomy Layers about Adrenal Gland-Sparing in Retroperitoneal Laparoscopic Radical Nephrectomy

Wang Q, Guangzhen W, Quanlin L, Xiangyu C, Jiang T, Zheng L and Tang Q

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Growth Inhibition of Mesenchymal Stem Cells by Laminarin: Impact on Chondrocyte Differentiation

Larguech G, Cesaro A, Toumi, Martinic I, Petoud S, Daniellou R and Lespessailles E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Immunohistochemistry for Matrix Proteins in newly formed Mandibular Condylar Cartilage in a Human Fetus

Shibata S, Zin ZW, Jin Y, Zhao P and Murakami G

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Intraoperative Hemorrhage in a Dangerous Placenta Previa Patient-A Case Report

Zhou Y, Zhang H, Li C and Wang Q

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Pseudo-Shaken-Baby-Syndrome: A Re-assessment of Shaken-Baby-Syndrome Features

Talbert DG

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anthropometric Measurement of Weight for Assessment of Nutritional Status of Anganwadi Children in Urban Mangalore - A Cross Sectional Study

Srinivasa SB, Dnyaneshwar B and Ajay U

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Unicentric Retroperitoneal Castleman Disease Presenting with Pleural Effusion

Jaafreh AA, Alaqqad A, Alqasem K and Daghmin AA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top