అనాటమీ & ఫిజియాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

అనాటమీ & ఫిజియాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0940

నైరూప్య

Unicentric Retroperitoneal Castleman Disease Presenting with Pleural Effusion

Jaafreh AA, Alaqqad A, Alqasem K and Daghmin AA

Castleman disease (Angiofollicular Lymph Node Hyperplasia AFH) is a rare lymphoproliferative disorder that is especially uncommon in the retroperitoneal area. We report a case of 32 year old male who was complaining of shortness of breath and was found to have right sided pleural effusion. Further investigations revealed right sided retroperitoneal mass which was completely excised laparoscopically. Pathologic diagnosis came out as Castleman disease. The patient recovered well after surgery and his shortness of breath and pleural effusion did not recur for the subsequent 6 months of follow up.

Top