అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of GPD2 and PDC6 Deletion on Isobutanol Titer in Saccharomyces Cerevisiae

Aili Zhang, Yuhan Gao, Jingzhi Li and Hongxing Jin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Screening of Strong 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Deaminase Producing Bacteria for Improving the Salinity Tolerance of Cowpea

Nguyen Thanh Trung, Ho Viet Hieu and Nguyen Huy Thuan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Microbial Diversity of Ammonia Oxidizing Bacteria through Waste Water Genomics

Maulin Pramod Shah and Reddy GV

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An in vitro Investigation of the Antagonistic Effects of Multiple Strains of Lactobacillales on Salmonella Enterica Serovar Choleraesuis

Cheng-Chih Tsai, Lan-Chun Chou, Hau-Yang Tsen and Jyh-Shiun Lin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Diagnosis of Intestinal Parasitoses: Comparison of Two Commercial Methods for Faecal Concentration Using a Polyparasitized Artificial Liquid Stool

Paugam A, Ngamada F, Eldin De Pécoulas and Yéra H

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mycological Evaluation of Smoked-dried Fish Sold at Maiduguri Metropolis, Nigeria: Preliminary Findings and Potential Health Implications

Fatima Muhammad Sani, Idris Abdullahi Nasir and Gloria Torhile

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top