మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

ఎపిడెమియాలజీ మరియు ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ 2020పై వెబ్‌నార్

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Necrotizing Enterocolitis in a patient post Roux-En-Y Gastric Bypass

Benjamin Schapira

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Prevalence and factors associated with Burnout Syndrome among employees of Emergency Treatment units at selected Teaching Hospitals in Sri Lanka

Asanka Migelheva

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Pneumocephalus, ICU management of an unusual condition, a tertiary care experience from Pakistan

Kulsoom Bano Mehdi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Improving the Diagnosis and Management of Lower Urinary Tract Infections in Older People

Haran Devakumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Incidence, and mortality associated with primary postpartum haemorrhage following in-hospital births in northwest Ethiopia

Bewket Tadesse Tiruneh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Emergencies and Interventions in an out of hours Child and Adolescent Mental Health Service based in a General Hospital

Anne-Frederique Naviaux

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Artificial Intelligence in Ophthalmology: A Meta-Analysis of Deep Learning Models for Retinal Vessels Segmentation

Tahmina Nasrin Poly

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Depression among orphan children residing in orphanages in Nepal: a cross-sectional study

Bhatt Kumari Bandana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

A review of the effect of digital technologies on public health and the medical education

Maksut Senbekov

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Factors affecting the utilization of Antenatal Care services by women in Semi-nomadic areas in Uganda

Christabellah Namugenyi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Epidemiological surveillance in reservoir animal

Paulo Vitor Marques Simas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Distribution of multiple-drug resistant (MDR) tuberculosis among HIV sero-positive and sero- negative populations in Ilorin, North-Central Nigeria

Abdulazeez Aderemi Abubakar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

NCD Monitoring and Surveillance Systems and its adaptability to Fiji

Josua Ligairi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

AI-based scalable breast cancer screening solution in resource-constrained settings

Lakshmi Krishnan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Editorial - Webinar on Epidemiology & Public Health

Adam Jacob

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top