వైద్య పరిశోధనలో పురోగతి

వైద్య పరిశోధనలో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2564-8942

వాల్యూమ్ 4, ప్రత్యేక సంచిక 1 (శీర్షిక: క్యాన్సర్: దీర్ఘకాలిక మహమ్మారి)

చిన్న వ్యాసం

Candida auris co-infection in critical care COVID-19 patients in Saudi A rabia, a single center case-control evaluation

Nahid Batarf, Abdulellah Almohaya and Abeer Almozaini

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న వ్యాసం

Effects of switching from ticagrelor to clopidogrel in Acute Coronary Syndrome (ACS) patients undergoing Percutaneous Coronary Intervention (PCI)-

Mohammed Ahmed Akkaif, Abubakar Sha aban, Nur Aizati Athirah Daud, Mei Li Ng, Muhamad Ali SK Abdul Kader and Baharudin Ibrahim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న వ్యాసం

To evaluate the efficacy and effectiveness of N-butyl 2-cyanoacrylate glue (TRU SEAL) in closure of oral, maxillofacial laceration and surgical incisions

Praveen Kumar Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న వ్యాసం

Level of agreement among various health care stakeholders on collaboration between Community Pharmacist (CP) and General Practitioner (GP) for a Collaborative Medication Therapy Management (CMTM) model for Chronic Diseases (CDs) in Malaysia: A Delphi study

Naeem Mubarak Che Suraya Haji Mohd Zin, Mohd Aznan Md Aris, Ernieda Md Hatah, Asrul Akmal Shafie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న వ్యాసం

New generation of therapeutic cancer vaccines affordable to the masses

Michael Har-Noy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top