జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0495

టాక్సికాలజీ-కేస్ నివేదికలు

సంపాదకీయం

Significance of Diaveridinein in Rat Feeding

S. M. Marcus

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Intense Glufosinate-Based Herbicide Therapy in Rodents Prompts

Grace Albatros

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Identification and Quantification of Hazards Ensuing from Human Exposure to Chemicals

Maryam Akhgari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Biologically Active Hydrogen-Generating Powder Mixed with Food in a Model of Liver Injury in Rats

Bronislava Gedulin, Marina Safonov, Vladimir L. Safonov

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Liquid Cocaine Body Packing: Report of a Case and Literature Review

N. Pujol-Cano, FX. Molina-Romero, M. Jiménez-Segovia, A. Oseira-Reigosa, J. Bonnin-Pascual, E. Palma-Zamora, FX. González-Argenté, JM. Morón-Canis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top