జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

ప్రత్యేక సంచిక: డిప్రెషన్ & వృద్ధాప్యం

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Common Mental Disorders and Associated Factors among Adults in Kombolcha Town, Northeast Ethiopia

Kedir Yimam, Yigzaw Kebede and Telake Azale

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Recognizing Risk of Psychiatric Comorbidity in Headache: Looking for Symptoms of Anxiety and Depression in Headache: A Study from General Hospital in Kashmir (India)

Sheikh Shoib, Raheel Mushtaq, Rayees Ahmad Sofi and Tasleem Arif

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessing the Impact of Parental Depressive Symptoms on Offspring Temperament and Development in Infancy

Nancy Huynh1, Jackie Finik Jenny Ly and Yoko Nomura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship between Age and Affective Reactivity in Depressed and Healthy Females Across the Lifespan

Jackie Gollan, Denada Hoxha, Megan Connolly and John Cacioppo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Unique and Interactive Effect of Anxiety and Depressive Symptoms on Cognitive and Brain Function in Young and Older Adults

Vonetta M Dotson, Sarah M Szymkowicz, Joshua W Kirton, Molly E McLaren, Mackenzie L Green and Jessica Y Rohani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Late Life Depression and Anxiety in Four Types of Medicare Advantage Plans: Comorbidity with other Medical Diseases and Resource Utilization

Gail McAvay and Erik Goetz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Association between Mindfulness, Depressive Symptoms and Neuroticism in Older African Americans

Mana K Ali, Denee T Mwendwa, Regina C Sims and Keith E Whitfield

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top