జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

ప్రత్యేక సంచిక 7

Research

The Effect of Taekwondo Practice on Anxiety in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder during Following Taekwondo Taegeuk Poomsae

Abdelmottaleb Kadri, Fairouz Azaiez

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top