జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

డిప్రెసివ్ డిజార్డర్స్‌లో సైకో థెరపీ - ఐ

పరిశోధన వ్యాసం

Depressive and Anxiety Symptoms in the Outcome of Eating Disorders: 8-Year Follow-Up

Amianto F, Settanta C, Marzola E, Spalatro A, Abbate Daga G and Fassino S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depressive Traits and Suicide Risk in Young Adults: A Brief Report

Rui C. Campos and Avi Besser

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Intensive Transitional Post-discharge Service for Patients with Depression

Sidse Marie Arnfred, Esther Maria Touw and Maria Nilsson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fears of Negative Emotions in Relation to Fears of Happiness, Compassion,Alexithymia and Psychopathology in a Depressed Population: A Preliminary Study

Paul Gilbert, Kirsten McEwan, Francisca Catarino and Rita Baião

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fears of Compassion in a Depressed Population Implication for Psychotherapy

Paul Gilbert, Kirsten McEwan, Francisca Catarino and Rita Baião

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Neurobiological Augmentation of Psychotherapy in Treatment Resistant Depression

Shijia Li, Liliana Ramona Demenescu, Anna Linda Krause, Kolja Neubacher , Marie Wölfer, Björn Langbein and Martin Walter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Brief Cognitive Behavioural Therapy Compared to Optimised General Practitioners’ Care for Depression: A Randomised Trial

Schene AH, Baas KD, Koeter MWJ, Lucassen P, Bockting CLH, et al.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top