ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నొప్పి నిర్వహణ, స్నాయువులు మరియు స్నాయువుల గాయాలలో రోగ నిరూపణ

మినీ సమీక్ష

Recognizing and Treating Co-Morbid Pain and Depression

Craig H Lichtblau, Christopher Warburton, Gabriel Meli, Allyson Gorman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Roles of Physicians and Legacy of Sports for the Impaired Before and After the Tokyo Paralympic Games, 2021

Tetsuo Suyama, Fumihiro Tajima, Akihisa Torii, Miho Kikuchi, Keiichi Takei

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Safe Physiotherapy Practice During Covid-19 Pandemic-A Compilation of Guidelines and Recommendation from Different Organisation

Prabin Bastola*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top