జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of the Efficacy of Combined Therapy with Escitalopram and Sublingual Alprazolam in Major Depression Associated with Insomnia

Márquez M, Caruso N, Corrales A, Eiras M, Gargiulo N, Herrera J, Izza S, Lupo C, Mosca D, Groppa JC, Kurz R, Nuñez S and De la Puente E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

To Publish or not Publish An Introspective

Catarina Lavrador

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depressed Mothers Show Increased Anxiety and Negativity and Differential Salivary Cortisol in Response to Infant Cries

Akbari E, Gonzalez A, Dudin A, Steiner M and Fleming AS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Stress and Coping Strategies in Dentistry

Louis ZG Touyz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gender-Dependent Differences in Motor Activity, Anxiety and Depression- Like Behavior are Preserved in Spontaneously Hypertensive Rats with Epilepsy

Natasha M Ivanova, Zlatina P Nenchoska, Daniela M Pechlivanova and Jana D Tchekalarova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Survey of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) With PTSD Checklist-Civilian (PCL-C) Questionnaire on Outpatients at Two Mental Health Clinics in New York City

Baowu Wang and Seeth Vivek

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Role of BDNF-TrkB Signaling in the Pathogenesis of PTSD

Alexander Neumeister, Stefani Corsi-Travali and Christopher R. Green

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Six Months Post Myocardial Infarction Depression: Is Acute PTSD a Predisposing Condition?

Christophe Fortin, Gilles Dupuis, Andr Marchand and Bianca D Antono

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Comorbid Depression and Sexual Abuse during Childhood on Glucocorticoid and Mineralocorticoid Receptor Sensitivity of Patients with Post-Traumatic Stress Disorder

Marcelo F. Mello, Andrea F. Mello, Juliana E. Ruiz, Jose Paulo Fiks, Sergio B. Andreoli, Rodrigo A. Bressan, Mariana C. P. Costa, Jair J. Mari, Deborah Suchecki and Mario Juruena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Posttraumatic Stress Disorder Following Injury: Trajectories and Impact on Health-Related Quality of Life

Juanita A Haagsma, Ed F van Beeck, Hidde Toet and Suzanne Polinder

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Does Prior Trauma Predict Negative Posttraumatic Appraisal in Motor Vehicle Accident Survivors?

Hiroko Noguchi, Daisuke Nishi, Yoshiharu Kim, Takako Konishi and Yutaka Matsuoka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top