జర్నల్ ఆఫ్ గ్లైకోమిక్స్ & లిపిడోమిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ గ్లైకోమిక్స్ & లిపిడోమిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2153-0637

గ్లైకోబయాలజీ

విస్తరించిన వియుక్త

Glycomics profile analysis by MALDI TOF/MS in human CSF

Xueli Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Glycomics goes visual and interactive

Alessandra Gastaldello

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Glycomics based biomarkers: A sweet alternative for biomarker development in liver transplantation

Xavier Verhelst

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

Regulation of hypothalamic neuronal function in obesity

Allison W Xu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

PPARs and their role in diabetic dyslipidaemia

Manish Khanolkar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

Dietary fatty acids and inflammatory markers in patients with coronary artery disease

Mahdieh Niknam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

Targeting cholesterol synthesis increases chemoimmuno-sensitivity in chronic lymphocytic leukemia cells

Chunfa Huang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

Lipid efflux from liver

Shadab A Siddiqi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

Anti-aging genes regulate postprandial lipid metabolism with relevance to appetite, chronic disease and neurodegeneration

Ian James Martins

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ గమనిక

Editorial Note | Journal of Glycomics & Lipidomics

Saheem Ahmad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Protein-Linked Glycan Degradation in Infants Fed Human Milk

David C. Dallas, David Sela, Mark A. Underwood, J. Bruce German and Carlito Lebrilla

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Clustered Conserved Cysteines in Hyaluronan Synthase Mediate Cooperative Activation by Mg2+ Ions and Severe Inhibitory Effects of Divalent Cations

Valarie L. Tlapak-Simmons, Andria P. Medina, Bruce A. Baggenstoss, Long Nguyen, Christina A. Baron and Paul H. Weigel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top