జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9554

డెర్మటాలజీ: కేస్ రిపోర్ట్స్ వాల్యూమ్ 3

కేసు నివేదిక

Lymphogranuloma Venereum with a Persistent Genital Ulcer and Lymphadenopathy as the only Symptoms

Gmelig Meijling KA, Boonk SE, Versteeg B, de Vries HJ and van Doorn R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Contact Dermatitis due to Tattoo Ink in Two Young Togolese Women

Kombate K, Teclessou JN*, Saka B, Akakpo SA, Mouhari-Toure A, Mahamadou G, Tchangbedji G and Pitche P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

First Case of Maffucci Syndrome Associated with Multiple Epidermal Nevi

Elio Kechichian, Roger Haber and Roland Tomb

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Topical Keratolytics for a Case of Porokeratotic Eccrine Ostial and Dermal Duct Nevus

Ashish Arshanapalli, Navid Ezra, Mouhammad Aouthmany, Stefanie Hirano-Ali, Jeffrey B Travers and Nico Mousdicas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Case of Acrodermatitis Enteropathica

Jonathan Sutton and Thurein Newin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Pseudoxanthoma Elasticum: Case Report

Ayman Elgendy, Eslam Alshawadfy, Eman Ali, Magdy Afify, Morad Abouelela, Karem Khalil and Ahmed M Elsaidi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Penile Lymphangioma Circumscriptum-A Rare Case Report

Navya Handa, Pankaj Rao, Dilip Kachhawa, Kirti Rana and Rekha S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Langerhans Cell Histiocytosis in Postmenopausal Female with Intractable Pruritus: A Rare Case Report

Navya Handa, Pankaj Rao, Dilip Kachhawa, Rohitashva Dana and Vinod Jain

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top
https://www.olimpbase.org/1937/