జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్

జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2475-3181

యూరోపియన్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ మరియు హెపటాలజీ కాంగ్రెస్ 19వ ఎడిషన్

సంపాదకీయ గమనిక

Past Conference Editorial of Gastro conferences 2021

David Williams

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Progesterone and selective ligands of membrane progesterone receptors increase apoptosis in human pancreatic adenocarcinoma cells BxPC3 via p38 MAPK activation.

A.I. Goncharov, I.S. Levina, I.A. Morozov, P.M. Rubtsov, O.V. Smirnova, T.A. Shchelkunova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Early Surgery for Chronic Pancreatitis

Iurii Mikheiev

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Post COVID sigmoid perforation

Ravinder Pal Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Clostridium Difficile Infection and Biliary Obstruction to a 38-year Man CASE REPORT

Marilena Stoian

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Self-Expandable Metal Stents for the Management of Gastric Outlet Obstruction: Experience with Endoscopic Palliation in Patients from a Tertiary-Care Facility in Pakistan

AISHA RUMMAAN

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top