పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన

పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-038X

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 2 (2020)

విస్తరించిన వియుక్త

Women's Health Meet 2018: Impact of action II Petite Lady Laser Machine in the treatment of urinary incontinence and sexual dysfunction female - Najwa Alfarra - King Faisal Specialist Hospital and Research Centre

Najwa Alfarra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Gynecologic Cancers 2017: The challenge of targeted therapies in epithelial ovarian cancer - Kwong Kwok Wong - University of Texas

Kwong Kwok Wong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Women's Health Meet 2018: Impact of action II Petite Lady Laser Machine in the treatment of urinary incontinence and sexual dysfunction female - Najwa Alfarra - King Faisal Specialist Hospital and Research Centre

Najwa Alfarra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Women's Health Care 2018: The reproductive transition: A community-based reproductive health surveillance paradigm in developing countries - ABE N'Doumy - Alassane Ouattara University

ABE N�??Doumy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Women's Health Care 2018: The effect of sexual counseling based on assertiveness on sexual function of married female students - Ameneh Safarzadeh - Zahedan University of Medical Sciences

Ameneh Safarzadeh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Women's Health Care 2018: Obstetric culture in the development of reproductive health - Anoua Judicael - Alassane Ouattara University

Anoua Judicael

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Euro Cancer 2018: Leptin receptor antagonist as a potent histone deacetylases (HDACs) inhibitor in ovarian cancer cells - Ewa L Gregoraszczuk - Jagiellonian University

Ewa L Gregoraszczuk

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

BreCeCan 2018: The role of chemotherapy in recurrent cervical cancer- Samed Rahatlı- Baskent University

Samed Rahatli

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top