రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1149 (Printed)

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 2 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

IQGAP1 Mediates α-Smooth Muscle Actin Expression and Enhances Contractility of Lung Fibroblasts

Akter T, Atanelishvili I, Shirai Y, Garcia-Martos A, Silver RM and Bogatkevich GS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Symptoms in Daily Life and Activity Level of Women with and without Hypermobility

Mueller Mebes Christine, Luder Gere, Schmid Stefan, Stettler Matthias, Stutz Ursula and Radlinger Lorenz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship of Pulse Pressure and Bone Mineral Density in Adult USA Population: Analysis of the National Health and Nutritional Examination Survey

Isabel M McFarlane, Tai Ho Shin, Manjeet Bhamra, Milena Rodriguez Alvarez, Su Zhaz Leon, David J Ozeri, Carla Saladini, Yair Saperstein, Latoya Freeman, Muhammad A Khan, Perry Wengrofsky, Nwakile Ojike and Moro O Salifu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Tacrolimus-Induced Remission in Drug Resistant Inflammatory Myopathy: A Case Series

Karina Rotella, Milena Rodriguez Alvarez, Yair Saperstein, Manjeet S. Bhamra, Su Zhaz Leon, Alekznder Feoktiztov and Isabel MFarlane

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hypokaliemia in Primary Sjogren’s Syndrome

Becir Nevenka, Bulatovic Ana, Miketic Natasa, Decevic Elvir and Boskovic Olivera

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Thrombocytosis Development due to the Use of Methotrexate in a Patient with Rheumatoid Arthritis

Ercan Kaydok and Ender Salbas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top