రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1149 (Printed)

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

HLADRB1 Gene is Highly Mutated in Omani Patients Affected with Rheumatoid Arthritis

Buthaina Al-Hudar, Aziza Al-Busaidi, Ishita Gupta, Batool Hassan and Yahya Tamimi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Familial Behcet’s Disease Involving Four Members in a Family - Maximum Numbers in a Family Published in Indian Literature till Date

Mushtaq Ahmad, Fayaz Ahmad Sofi and Ashiq parray

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Dermatologic Manifestations of Rheumatoid Arthritis

Archana Sharma and Daniel Albert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Association of Urotensin II Gene Polymorphism with Disease Pattern in Systemic Sclerosis Patients

Hanan Hosni, Fatma Taha, Hanan Darweesh, Heba Elwi and Mohamed El Basel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anxiety and Depression in Inflammatory Rheumatic Diseases

Marin Petrić, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Marija Nuic and Ivona Božić

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Awareness and Misconceptions of Female Students in King Saud University on Systemic Lupus Erythematosus

Mohammed A Omair, Rand Y AlOhaly, Lolwah M Alashgar, Sama M Al Ohali, Fatema A Abdulkarim, Nada H Al Madhi and Lamia A Alghamdi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Baseline Synovial Blood Flow Signals in Very Early Rheumatoid Arthritis is Associated with Joint Inflammation and Radiographic Joint Damage

Hamada S Ahmad, Osama Kombar, Ibrahim Shady, Reham M Shaat and Gamal Othman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Gitelman’s Syndrome Associated with Chondrocalcinosis: A Case Study from the Azores Islands (Portugal)

Parreira B, Couto AR, Menezes S, Machado V, Soares M, Pinheiro JP, Lima M and Bruges-Armas J

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Therapeutic Plasmapheresis in Patients with Thyrotoxicosis. Report of Two Cases

Guillermo E Guzmán G, Diego F Bautista R, Luis Guillermo Arango V, Lina M García M, Luz Ángela Casas F and Karen Milena Feriz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

“Hibernating” Lupus

Chun Tsu Lee, Tomoharu Suzuki and Aisha Lateef

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Emergence of Orthobiologics as a Novel Therapeutic Modality for Osteoarthritis of Knee

Aditya Aggarwal and Balaji Saibaba

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Concomitant Conventional and Previous Biological Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs Treatment on the Efficacy of Tocilizumab to Induce Remission in Patients with Rheumatoid Arthritis An Observational Real-Life Study

Kathrin Standfest, Matthias Englbrecht, Klaus Krueger, Wolfgang Ochs3, Matthias Schmitt-Haendle, Herbert Kellner, Hans-Peter Tony, Stefan Kleinert, Martin Feuchtenberger, Florian Schuch, Jörg Wendler, Hendrik Schulze-Koops, Mathias Grünke, Matthias Witt, Martin Fleck, Jochen Zwerina10, Karin Manger, Bernhard Manger, Georg Schett, Axel J Hue

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Safety and Efficacy of High-dose Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitors in the Management of Pediatric Inflammatory Diseases

Aliese Sarkissian and James D Birmingham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

MicroRNA-21 can Regulate Apoptosis of CD4+ T Cells in Systemic Lupus Erythematosus

Tue Kruse Rasmussen, Rasmus Otkjær Bak, Thomas Andersen, Anders Dige, Christian Holm, Jacob Giehm Mikkelsen and Bent Deleuran

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top