రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1149 (Printed)

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2015)

కేసు నివేదిక

Elevated D-dimers without Disseminated Intravascular Coagulation in a Patient with Adult Onset Still’s Disease: An Indicator for Early Corticosteroid Treatment?

Natalia G Vallianou, Nikos Schizas, Angeliki Papanicolaou, Michalis Angelakos, George Katsikas and Evangelos Kokkinakis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Ocular Manifestations in Systemic Lupus Erythematosus

Sutasinee Boonsopon, Armin Maghsoudlou and Charles Stephen Foster

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Parainfluenza Virus Type 4b Infection in a Patient with Mixed Connective Tissue Disease

Esperanza Romero Fernández, Carlos Enrique Suarez Acosta and Calvo Elpidio

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Antiphospholipid Syndrome, Factor V Leiden Mutation and Chronic Viral Hepatitis B: A Case with Extremely Numerous Recurrent Miscarriage

Gokhan Sargin, Taskin Senturk, Irfan Yavasoglu and Adil Coskun

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Liver Complications Associated with Systemic Lupus Erythematosus

Toru Shizuma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Stage-IV Kaposi’s Sarcoma During Abatacept Therapy: A Case Report

Eugene Jalbert, Robert DiGiovanni and Randal Worth

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome in a Healthy African-American Woman: Case Report and Review of Literature

Steven S. Saraf, Yogin Pate, Ankit Desai and Uday Desai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterisation of the Inflammatory Infiltrate in Deep Lesions of Localized Scleroderma Compared to Erythema Nodosum

Thilo Gambichler, Sarah Terras, Melanie Cisewski, Markus Stücker, Falk G. Bechara and Alexander Kreuter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top