పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Qualitative Analysis of Children with Down Syndrome using the Xbox 360® Console

Gabriela Vieira Brito, Alef Aparecido Alves-Rodrigues, Jadiane Dionísio, Célia Regina Lopes, Franciely Fernandes Andrade and Fernanda Lorena Canuto

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Multi-Particulate Dosage Forms for Pediatric Use

María Esther Martínez-Terán, Thanh Huong Hoang-Thi and Marie-Pierre Flament

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Electrolyte Imbalance Caused by Diuretic Therapy in Infants with Congenital Heart Diseases

Kiyoshi Ogawa, Fumie Kawachi, Takuma Mori and Kenji Hoshino

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Physical Activity and Sedentary Behavior Relative to Body Mass Index among School Children in Saudi Arabia

Adel Abdullah Alhusaini

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mortality and Short-Term Outcomes of Very Low Birth Weight Infants at a Tertiary Care Center in Jordan: Comparison with Other Countries

Manar Al-lawama, Tariq Abdelghani and Eman Badran

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Predictors of Perforated Appendix among Children

Kamlesh Kumar Jha, Shilpa Singh, Shruti Trehan, Gregory E Gilbert, Aisha Mohammed, Moon Hee Hur, Joseph Uricchio, Shama Shirazi, Pragya Jha and Romeen Lavani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Palmar Grasp Reflex in Human Newborns

Marcus Vinicius Marques-de-Moraes, Jadiane Dionisio, Uner Tan and Eloisa Tudella

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Actual and Estimated Body Weight Using Mid Upper Arm Circumference, Broselow Tape and Advanced Pediatric Life Support (APLS) Formula Among Children Age 1 to 12 Years Old

Ana Kristina Lizo Garcia and Rebecca Abiog Castro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Atypical Kawasaki Disease in 2-Months Old Infant Presenting with Aseptic Meningitis

Khalil Mohamad Salameh, Mohamed Omer, Sara Hamad and Hebatalla Kamal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fathers’ Involvement in Breast Feeding Practices and Associated Factors among Households having Children Less than Six Months in Southern Ethiopia: A Cross Sectional Study

Martha Abera, Misra Abdulahi and Tolassa Wakayo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top