పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Sickle Cell Disease Screening in Northern Nigeria: The Co- Existence of Β- Thalassemia Inheritance

Baba Psalm Inusa, Yvonne Daniel, Juliana Olufunke Lawson, John Dada, Claire E Matthews, Sukhleen Momi S and Stephen Kolawole Obaro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Evidence Base for Transition Programmes for Adolescents with Sickle Cell Disease

Baba PD Inusa, Nana Bosompra, Camilla Cabral, Joanna Howard, Luhanga Musumadi and Kofi Anie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Effectiveness of Ponseti Method for the Treatment of Congenital Talipes Equinovarus: Personal Experience

Vito Pavone, Gianluca Testa, Flavia Alberghina, Ludovico Lucenti and Giuseppe Sessa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) Presenting as Temporomandibular Joint Arthritis in Patients with Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Akhila Kavirayani, Jolanta Bernatoniene, Adam Finn and Athimalaipet V Ramanan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Button Battery Ingestion in Children: Experience in Kurdistan Center for Gastroenterology and Hepatology

Adnan MH Hamawandi, Aram Baram, Taha A Karboli and Ako Anwar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Utility of TNF-α as a Biomarker and the Possibility of anti-TNF-α Therapy for Kawasaki Disease

Keiichi Hirono and Fukiko Ichida

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Lung Shadow in Neonate: An Unusual and Treatable Cause of Cyanosis

Munesh Tomar and Pankaj Bajpai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Potential Effects of a Technology Pervasive World on Young Childrens Brain Development

Doris Bergen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Emerging Issues in Managing Pediatric Parasitic Infections: An Assessment of Clinical and Epidemiological Knowledge of Giardiasis and Cryptosporidiosis

Elizabeth Attias, Steven J Czinn, Clayton Harro, Flor M Munoz, Robbyn E Sockolow and Jimmy T Black

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Relationship between Hypoglycemia, Hypothyroidism and Zinc Deficiency

Michael Kalinin, Liat de Vries and Haim Bibi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Bone Health in Children with Duchenne Muscular Dystrophy: A Review

Nadia Perera and Michelle Farrar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Unusual Presentations in Pediatric HIV: Case Series

Isaac Oludare Oluwayemi, Ezra Olatunde Ogundare, Oyeku Akibu Oyelami, Adebukola Bidemi Ajite and Simeon Oladele Olatunya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Fever in an 8-Month-Old Infant Following a Rat Bite

Barbara Kowalik-Mikolajewska, Malgorzata Aniszewska, Magdalena Pluta and Magdalena Marczynska

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Quality of Life in Asthmatic Children and their Caregivers after Treatment with Omalizumab

Anna Sztafińska, Joanna Jerzyńska, Katarzyna Smejda, Włodzimierz Stelmach, Katarzyna Woicka-Kolejwa and Iwona Stelmach

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Neuroleptic-Induced Oral-Facial Tardive Dyskinesia in a Prepuberal Boy with an Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Mª Amparo López Ruiz, Elena Bendala-Tufanisco, Vicente Muedra and Lucrecia Moreno

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Atypical Rhabdoid Teratoid Tumour and Localized Lymphedema in an Infant

Tugba Kevser Ustunbas Uzuncakmak, Ayse Serap Karadag, Fugen Aker, Ebru Zemheri and Necmettin Akdeniz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Fat Overload after Fat Emulsion High Dose Infusion in an Infant

Wadah Khriesat, Kamleh Barham and Faisal Abu-Ekteish

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top