పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 5 (2013)

కేసు నివేదిక

Inflammatory Bowel Disease-Experience of a Pediatric Gastroenterology Unit

Joao Nascimento *,Henedina Antunes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psychomotor Development in Pre-School with Visual Deficiency

Penchiná CM *,Araujo APQC ,Ribeiro MG

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Extreme Physical Punishment in the Home and its Associations with Aggression and Victimization at School: A Study among Young Adolescents in Iran

Hassan Jaghoory *,Kaj Björkqvist ,Karin Österman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Attrition and Loss to Follow-up Among Children and Adolescents in a Community Home-Based Care HIV Programme in Uganda

Massavon William *,Lundin Rebecca ,Costenaro Paola ,Penazzato Martina ,Namisi P. Charles ,Ingabire Resty ,Nannyonga Musoke Maria ,Bilardi Davide ,Mazza Antonio ,Giaquinto Carlo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acceptability of HIV Testing at the Pediatric Ward of the University Hospital Cnhu-Hkm, Cotonou, Benin

Sagbo GG *,Lalya HF ,d’Almeida M ,Alao MJ ,d’Almeida C ,Houndjahouédé A ,Bagnan L ,Alihonou F ,Koumakpaï S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

False Latex Allergy and Allergy Work-up in a Child Undergoing General Anesthesia

Silvia Caimmi ,Davide Caimmi *,Simonetta Mencherini ,Mara De Amici ,Gian L Marseglia

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Rare Parasitic Infection in a Child with Neuroblastoma

Emmanuel S Hatzipantelis *,Kourti M ,Fragandrea J ,Avramidou K ,Sidi V ,Koliouskas DE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Single Daily Dosing of Ceftriaxone and Metronidazole is as Safe and Effective as Ampicillin, Gentamicin and Metronidazole for Non-operative Management of Complicated Appendicitis in Children

Yardeni Dan *,Kawar B ,Siplovich L ,Rosine I ,Zebidat M ,Polla H ,Ochayon Y ,Pressman A ,Sakran W ,Miron D

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Quality of Life in Children with Asthma and Epilepsy

Chamanpreet S Gandhi ,Shaveta Kundra ,Tejinder Singh ,Gurmeet K Chaudary ,Khosla PP

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Atypical HUS with Dysphagia and Palatal Palsy Responding to IVIG

Vivek Kumar *,Kiran Sodhi ,Madhuri Kanitkar ,Deepak ,Anupama ,Ajay Bajpai ,Shonenedra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Maintenance Treatment of Childhood Primary Angiitis of Central Nervous System with Aspirin and Azathioprine

Muhammad Akbar Malik *,Naseer Ahmad ,Hamza Malik

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top