పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2013)

కేసు నివేదిక

Pediatric Cerebral Palsy Life Expectancy: Has Survival Improved Over Time?

Saugata Ray ,Shelly Chatterjee ,Pilar Ruiz-Lozano

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Cystathionine Β-Synthase Deficiency, Turner Syndrome and Immune Hydrops Fetalis in a Newborn: A Rare Coincidence

Ozge Surmeli Onay *,Burcu Ozturk Hismi ,Riza Koksal Özgül ,Sahin Takci ,Turgay Coskun ,Sule Yigit

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Piperacillin-Tazobactam Toxicity Questions the Need for Pediatric Adverse Event Profiling

Sabrina A Gmuca *,Nicole Pouppirt ,Gabrielle Gold-von Simson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Successful Finding of Local Anesthetics for a Girl with Local Lidocaine Anaphylaxis

Jun Won Hwangbo ,Hae-Ran Lee ,So-Yeon Lee *

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Carvajal Syndrome-A Rare Variant of Naxos Disease in Two Saudi Siblings

Yusuf Parvez *,Abdul Aziz Al-Hassan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Motor Control Program in Improving Gross Motor Function and Postural Control in Children with Sensorineural Hearing Loss-A Pilot Study

Jalpa Shah *,Keerthi Rao ,Mandar Malawade ,Subhash Khatri

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sudden Infant Death Syndrome in Twins and Singletons in Japan, 1995-2008

Yoko Imaizumi *,Kazuo Hayakawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acute Demyelinating Encephalomyelitis (ADEM): Clinical Characteristics and Outcome

Ahmed Farag Elhassanien *,Hesham Abdel-Aziz Alghiaty ,Mohamed Zakaeria

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top