ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2016)

కేసు నివేదిక

A Novel Antero-Medial Cortical Window Technique for Removal of Well-Fixed Fully Porous Stem in Revision Total Hip Arthroplasty

Hideto Harada, Hiroshi Fujita*, Tomoo Okumura, Tomohiro Tominaga and Ryuuichi Nishimura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Systematic Review to Compare Three Injection Modalities in the Management of Pain and Function for Patients with Chronic Lateral Epicondylalgia

Mohammed Elmajee, Lynne Gaskell, Adam Watts, Munir Khan, Mostafa Elmajee* and Housameldin Raslan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Treatment of Closed Diaphyseal Fractures of Femur in Children Comparative Study between Hip Spica & Initial Traction Followed By Hip Spica Cast

Faheem Ahmed Memon*, Hamadullah Soomro, Saira Baloch and Bikha Ram Devrajani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Arthroscopic-Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Autograft Augmented with a Dehydrated Human Amnion/Chorion Membrane Allograft: A Retrospective Case Report

Gary A Levengood*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Rising Incidence of Operative Treatment of Mid-shaft Clavicle Fractures

Alan J Micev*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Risk Factors Affecting Postoperative Walking Ability Following Hip Fracture Surgery in the Elderly

Takako Nagai* and Akihiro Okawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top