ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical Follow-Up after Treatment of Degenerative Lumbar Disease by Posterior Dynamic Stabilizing Technique

Rui Gu, Jian-Wu Zhao, Jian-Hui Zhao*, Jia-Bei Liu and Yi-Fu Sun

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Surgical Treatment for a Relapsing Malleolar Bursitis in a Professional Figure Skating: Case Report

Parchi PD*, Ciapini G, Poggetti A, Addevico F, Mannucci C, Castellini I, Chiellini F and Lisanti M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Systemic Amyloidosis with Predominant Spine Involvement: A Case Report

Silvia Terzi, Teresa Calabro*, Giovanni Barbanti Brodano, Alessandro Gasbarrini, Stefano Boriani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Supracondylar Fractures of the Humerus in Children: Review of Management and Controversies

John Dabis, Karen Daly and Yael Gelfer*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Review Article of Corticosteroid Injections Use in Acute and Chronic Lateral Epicondylgia. An Update of the Currently Available Literature

Elmajee MS* and Pillai A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Total Hip Arthroplasty for Displaced Femoral Neck Fractures in Elderly Patients

Kapil Mani KC*, Dirgha Raj RC, Parimal Acharya and Bandhu Ram Pangeni

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Epidemiology of Forearm Fractures in the Population of Children and Adolescents: Current Data from the Typical Polish City

Pawel Grabala*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top