ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 3 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

The Corpectomy Using Minimally Invasive Access in Thoracolumbar Fractures

C Doria, A Zachos, F Muresu and P Tranquilli Leali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Evaluation of Enalapril and Losartan in Pharmacological Correction of Experimental Osteoporosis and Fractures of its Background

Faitelson AV, Dubrovin G M, Gudyrev OS, Pokrovski MV, Ivanov AV and Rajkumar DSR

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Modified Valgus Osteotomy for Treatment of Femoral Neck Fracture Non-Union

Babak Siavashi, Mohammad Reza Golbakhsh and Dariush Gouran Savadkoohi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Familial Occurrence of Kienbock’s Disease

Guy Rubin, Micha G Rinott, Alejandro Wolovelsky, Stavit A Shalev,and Nimrod Rozen,

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Original Etiology of Acute and Febrile Neck Pain: Cervical Calcification of Ligamentum Flavum

Ines Mahmoud, Rawdha Tekaya, Olfa Saidane, Lilia Chaabouni and Rafik Zouari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top