మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 1 (2020)

విస్తరించిన వియుక్త

Cosmetology 2015: The combination of Rhytidoplasty& fractional CO2 laser therapy in the treatment of facial aging- Marcio Moreira- Sao Paulo Federal University School of Medicine-Sao Paulo -Federal University School of Medicine

Marcio Moreir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Obstetrics Gynecology 2020: Review on Adolescent Health Deterioration and Appropriate Management- Priyanga Poomani Karpagam-Faculty of Medical Science and Research

Dr. Priyanga Poomani Karpagam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Obstetrics Gynaecology 2020: Cerebrocostomandibular Syndrome - A case report- Dr Anupriya Gupta- North Middlesex University Hospital, London, U K

Dr Anupriya Gupta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Obstetrics Gynecology 2020: Acute fetal distress: Risk Factors and Implications-Mariana MartinsUniversity of Beira Interior-Faculty of Health Sciences

Mariana Martins

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Obstetrics Gynecology 2020: Effect of metformin use on the risk and prognosis of ovarian cancer: an updated systematic review and meta-analysis -Min-zhen LU, The second clinical medical college

Min-zhen LU

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Obstetrics Gynecology 2020: AGGRESSIVE ANGIOMYXOMA, AN INTROSPECT OF AN ENIGMATICALLY NOTORIOUS CANCER- SARAH FATIMA SIDDIQUI: MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, INDIA

Dr. Sarah Fatima Siddiqui

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Obstetrics Gynecology 2020 : Prophylactic Balloon Occlusion of the Internal Iliac Arteries in Two Cases of Placenta Accreta Syndromes-Ma Cecilia-St. Luke’s Medical Center-Quezon City

Ma. Cecilia

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Cosmetology 2015: Brachial lifting using the Balanced Triple-Vector (BTV) technique with dual opposing flaps- Fabio Fantozzi- Medicine degree from Rome

Fabio Fantozzi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Nano Mat 2020: Medicine, Prevention, treatment of chronic conditions and source of new entities in era of raising resistance- Ivana Haluskova Balter, Medical and science adviso for partnership, France

Ivana Haluskova Balter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Nano Mat 2020: Formulation of non-ionic surfactant vesicles (NISV) prepared by microfluidics for therapeutic delivery of siRNA into cancer cells- Mohammad Ali Obeid- Yarmouk University, Irbid-Jordan

Mohammad Ali Obeid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Nano Mat 2020: Nanoparticle-based drug delivery in the inner ear: current challenges, limitations and opportunities-Adrien A Eshraghi-University of Miami-Miller School of Medicine, USA

Adrien A. Eshraghi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Tuberculosis 2020: Is directly observed tuberculosis treatment strategy patient-centered? A mixed method study in Addis Ababa, Ethiopia-Belete Gethahun, University of South Africa, Ethiopia

Belete Gethahun

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Global Toxicology 2020: Titanium dioxide food grade induces reactive oxygen species production and cell cycle arrest in colorectal cancer cells- Carolina Rodríguez-Ibarra, GROW Institute of Oncology and Developmental Biology, Mexico

Carolina Rodriguez Ibarra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Global Toxicology 2020: Mixtures of Pollutants, Toxicity, Ecotoxicity and Risk Assessment- Esther Pembele Wumba, Cyprus international University Nicosia, Mersin, Haspolat

Esther Pembele Wumba

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Global Toxicology 2020: Food grade titanium dioxide (E171) induces systemic toxicity in mice fed with a high fat diet - Medina-Reyes EI1, UNAM. Mexico

Medina Reyes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Global Toxicology 2020: Cholestyramine, A Cost-Effective Yet Efficacious Anti-Dote in Digoxin Toxicity-Mahreen Muzammil, Aga Khan University, Pakistan

Mahreen Muzammil

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Global Toxicology 2020: If atrazine has a potential to impair a function of bovine cervix during periovulation period of oestrous cycle, in vitro? Michal H Wrobel, Institute of Animal Reproduction and Food Research, Poland

Michal H. Wrobel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Genetic Disorders 2020: Gene Therapy for Cancer Treatment: Past, Present and Future- Deanna Cross, PhD, Center for Human Genetics, Marshfield Clinic Research Foundation,USA

Deanna Cross

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

World Endocrinology 2018-Excess of being pregnant weight benefit, socioeconomic parameters, way of life and obstetric difficulties in Lebanon population-Mayssa Traboulsi, Lebanese university, Lebanon

Mayssa Traboulsi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

World Endocrinology 2018 -The Invisible link between endocrine disorders and diabetes-Ershad Ismail Malik-Lifespan Diabetes Clinics and Prime Medical Centre, India.

Ershad Ismail Malik

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Endocrinology 2017: Interactivity among calcium metabolism and anti-reflux remedy after sleeve gastrectomy

Christoph Sperker

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Cancer Meeting 2020: Awareness about cancer

Salam Azad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

CANCER MEETING 2020: Effects of Far-Infrared and Terahertz Onnetsu Therapy on Various Cancers, Rheumatoid Arthritis and other diseases

Kazuko Tatsumura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

CANCER MEETING 2020: Comparison of Mrs And Dwi differentiation between high grade gliomas and low grade gliomas

Gylymkhan Bakhjanar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Regulatory Affairs 2020: Drug Management Analysis in the Department of Pharmacy Hospital Nacional Guido Valadares Dili Timor Leste 2017-Santana Martins- Graduate Student Master of Public Health Universidade da Paz, Timor Leste

Santana Martins

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Regulatory Affairs 2020: Counterfeit drugs and medical devices in developing countries-Mark Willis, Pharmaceuticals and Medical Device Industry, US

Mark Willis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Endocrinology Summit 2017 -The awareness of use of insulin between diabetic patients (type-2) of rural and urban backdrops-Christy Vijay-St. John's Medical College, India

Christy Vijay

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విస్తరించిన వియుక్త

Euro Green Chemistry 2019: The impact of air pollution on the vital lung capacity of primary school students aged 10-15 years in the summer season- Melisa Blakaj- University Centre of Kosovo

Melisa Blakaj

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Occupational Exposure to Blood and Body Fluids among Health Care Workers in Mizan Tepi University Teaching Hospital, Bench Maji Zone, South West Ethiopia

Tilahun Mekonnin, Adane Tsegaye, Abraham Berihun, Haimanot Kassachew and Addisalem Sileshi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top