జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్

జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7544

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 4 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Thermodynamic Models: Application to the Brines of Chotts in Algerian North-Eastern Sahara

Abdelaziz and Messaoud H

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Silica Supported Heteropoly Catalysts for Oxidation of Methacrolein to Methacrylic Acid

Lilong Zhou, Lei Wang, Hui Wang, Yunli Cao, Ruiyi Yan and Suojiang Zhang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Viscometric Study of Molecular Interactions in Dimethyl Carbonate +n-Alkoxyethanol Mixtures at Different Temperatures

SK Beebi, SKM Nayeem, GR Satyanarayana, A Venkateshwara Rao, D Bala and C Rambabu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top