జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్

జర్నల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ & క్యాటాలిసిస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7544

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Models and Mechanisms to Explore the Global Oxidation Kinetics of Blends of feed corn stover and Illinois No. 6 Coal

Ana M. Celaya1, Jillian L. Goldfarb

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Structure, Potentiometric and Thermodynamic Studies of N-Acryloyl-4-amino salicylic acid and Its Metal Complexes in Monomeric and Polymeric Forms

El-Bindary AA, Ghoneim MM, Diab MA, El-Sonbati AZ  and Serag LS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Thermal Degradation Kinetics of Poly (3-hydroxybutyrate)/Cellulose Nanocrystals based Nanobiocomposite

Prodyut Dhar, Sai Phani Kumar Vangala, Pankaj Tiwari, Amit Kumar and Vimal Katiyar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

On the Interfacial Potential Differences for the Extraction of Alkaline- Earth Metal Picrates by 18-Crown-6 Ether Derivatives into Nitrobenzene

Yoshihiro Kudo and Tomoyo Takeuchi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Applications of Graphene in Catalysis

Sunil P Lonkar and Ahmed A Abdala

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Design and Setup the Sampling System to Modify and Reduce the Deposition in Sampling Fluid Pipe Lines by Reducing the Pressure Drop

Omid Rowshanaie, Saari Bin Mustapha, Hooman Rowshanaie and Seyedeh Media Jadbaba

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Therapeutic Role of Coumarins and Coumarin-Related Compounds

Rohini K and Srikumar PS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Thermodynamic Covariance Principle

Giorgio Sonnino and Alberto Sonnino

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top