ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2020)

కేసు నివేదిక

Comparative Study between Taping Mechanism with Customized Foot Orthosis and Prefabricated Foot Orthosis in Plantar Fasciitis: A Literature Review

Hasan Md. Arif Raihan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Optokinetic Stimulation in The Virtual Reality Environment on WeightBearing Shift During Gait Movement in Healthy Subjects

Junya Komagata, Atsushi Sugiura, Hiroshi Takamura, Toshihiro Kitama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Trends In The Prevalence Of COPD In Elderly Individuals In An Air-polluted City In Japan: A Cross-sectional Study

Kenji Kotaki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Improving the Delivery of Musculoskeletal Education in Primary Care Using the Innovative Echo (Extension for Community Healthcare Outcomes) Technology

Katharine Spalding, Ian Ryans and Neil Heron

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Dynamic Trunk Balance and the Mini-Balance Evaluation Systems Test in Elderly Women

Yasuhiro Takahashi, Kimio Saito, Toshiki Matsunaga, Takehiro Iwami, Daisuke Kudo, Kengo Tate, Naohisa Miyakoshi and Yoichi Shimada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top