ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 6 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Electrophysiological Features of Ulnar Tunnel Syndrome Caused by Ganglion–A Descriptive Study

Shingo Nobuta, Kazuaki Sonofuchi and Eiji Itoi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mechanical Insufflation-Exsufflation as Bronchial Hygiene Technique in Critical Care Patients: Systematic Review

Rafaele Lais Weber Tomazini Sombrio, William Maia Coutinho, Soraia Ibrahim Forgiarini, Antonio Esquinas and Luiz Alberto Forgiarini Junior

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characteristics of Movement Velocities of Upper and Lower Limbs and Trunk in Older Adults

Akira Iwata, Yumi Higuchi, Shinya Ogaya, Saki Yamamoto, Yuki Sano, Junji Inoue, Satoshi Fuchioka and Hiroshi Iwata

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Passive Cycle Ergometry Exercise On Dia-Phragmatic Motion of Invasive Mechanically Ventilated Critically Ill Patients In Intensive Care Unit: A Randomized Clinical Trial

Tanara Bianchi, Laura Jurema dos Santos, Fernando de Aguiar Lemos, Amanda Sachetti, Ana Maria Dall’ Acqua, Wagner da Silva Naue, Luiz Alberto Forgiarini Junior, Alexandre Simões Dias and Silvia Regina Rios Vieira

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Vocational Rehabilitation in Italy, Potential and Limits

Paola Perini, Gabriele Rossi, Alessandra Testa, Alessandro Giustini and Laura Tosi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Effectiveness of Lumbar Stabilisation Exercises and Vertical Oscillatory Pressure in the Management of Patients with Chronic Low Back Pain

Oluwasegun Taofik Afolabi, Michael Ogbona Egwu, Chidozie Mbada and Aanuoluwapo Deborah Afolabi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Finite Element Analysis of the Efficacy of Shelf Acetabuloplasty for Acetabular Dysplasia

Nozomi Kaga, Takehiro Iwami, Kimio Saito, Komatsu Akira and Yoichi Shimada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

The Impact of New Technologies on Rehabilitation Team: Aria Experience

Laura Tosi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top