ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2017)

సమీక్షా వ్యాసం

Pulsed Electromagnetic Field and Extracorporeal Shock Wave in Treatment of Delayed or Non-United Tibial Fracture, A Comparative Study

Doaa Waseem Nada, Doaa Shawky Al Ashkar, Salwa Elmorsy Abdel-Ghany, Radwa Mostafa El-Khouly and Osama Ali El Gebaly

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Examination of Post-Hospital Residential Brain Injury Rehabilitation Outcomes Across the Age Spectrum

Frank D Lewis, Gordon J Horn and Robert Russell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Transcutaneous Electrical Stimulation on Mastoid Regions Increased Mean Flow Velocity in Patients with Ischemic Stroke

Caizhong Xie, Junkai Tang, Ruichun Zheng, Beibei Liu and Tong Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Quality of Life of Stroke Patients and their Caregivers

Pinedo S, SanMartin V, Zaldibar B, Miranda M, Tejada P, Erazo P, Lizarraga N, Aycart J, Gamio A, Gomez I and Bilbao A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Low-Cost 2-Channel Electromyography Telemeter using a Personal Computer Microphone Port

Risa Suzuki, Shuntaro Okazaki, Mayu Kuniya and Yoshihiro Muraoka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Safety of Intra-Articular Oxygen-Ozone Therapy Compared to Intra-Articular Sodium Hyaluronate in Knee Osteoarthritis: A Randomized Single Blind Pilot Study

Invernizzi M, Stagno D, Carda S, Grana E, Picelli A, Smania N, Cisari C and Baricich A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Cervical Radiculopathy: Focused on Primary Care

Jesus Guillermo Ganan-Vesga

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Hand Transplantation versus Prosthetic Substitution in Upper Extremity Amputees: Current Practice and Future Prospects

Salminger S, Hruby LA, Sturma A, Mayer JA and Aszmann OC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Comorbid Medical and Substance Use Disorders in Persons with Bipolar Disorder

Getinet Ayano

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top