ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 3 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Retrospective Analysis of Goal Assessment for Conservative Treatment and Surgical Intervention for Spasticity of Upper and Lower Limbs in an Interdisciplinary Neuro-Orthopedic Spasticity Clinic

Mézier J, Zambelli PY, Bonnard Ch, Raffoul W, Vuadens Ph and Diserens K

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Sarcopenia in Cancer Patients: Review and Future Directions

Shinichiro Morishita

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Efficacy of Lumbar Stabilization Exercise Combined with Transforaminal Epidural Steroid Injection for Lumbar Radiating Pain

Yoongul Oh, Hee Song Lee and Ju Seok Ryu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rehabilitation Techniques in Dysphagia Management among Stroke Patients: A Systematic Review

Reynaldo R Rey-Matias and Carl Froilan D Leochico

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Perceptions of Korean Women with Chronic Lower Back Pain on Medical Intervention: A Narrative Approach

Jaeho Choi, Young Uk Ryu, YeiBeech Jang and Jungsik Park

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rehabilitation Care after Hip Fracture in Older Patients with Cognitive Impairment: Systematic Review

Krams Thomas, Lafont Christine, Voisin Thierry, Castex Annabel, Houles Mathieu and Rolland Yves

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top